+36 30 864 9141 info@plataneletjaradek.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a www.plataneletjaradek.hu honlapon vagy egyéb hirdetési felületen feltüntetett telefonszámon érdeklődő személyek részére.

A Platán Consulting Bt. adatkezelési gyakorlata az Európai Unió és a magyar jogszabályok hatálya alatt végzik. Az adatkezelés elsősorban az Európai Unió 2016/679 (2016. április 27.) általános adatvédelmi rendeletén (továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen; a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényen (továbbiakban: „Pmt.”); a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § törvényen alapszik.

Jelen Tájékoztató kizárólag a GDPR hatálya alá tartozó Adatkezelők adatkezelésekre terjed ki. A GDPR alapján személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban: „Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A Platán Consulting Bt. ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységre vonatkozó szabályzata ITT érhető el.

1.      ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, AZ ADATKEZELŐ

A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) a Platán Életjáradék (www.plataneletjaradek.hu) üzemeltetője a Platán Consulting Bt. (Cégjegyzékszám: 13-06-073918; Adószám: 27520714-1-13, Székhely: 2131 Göd, Nyírfa utca 6. e-mail: plataneletjaradek@gmail.com; telefon: +36 30 864 9141) a továbbiakban: „Platán Consulting Bt.” az ingatlanértékesítési, ingatlanközvetítési tevékenysége során megvalósuló adatkezelésekre vonatkozik.

A Platán Consulting Bt.-vel szerződéses kapcsolatban álló partnerek (továbbiakban: „Partnerek”) végzik a szolgáltatást, (ingatlanközvetítést).

2.      AZ ADATOK FELVÉTELE

Az Adatkezelők elsősorban az Érintettől veszik fel az adatokat. Az adatfelvétel az alábbiak szerint történhet: www.plataneletjaradek.hu (továbbiakban: weboldal) weboldalon keresztül, ahol az Érintett adatait az erre szolgáló felületen adja meg. Ebben az esetben az Érintett elfogadja jelen Tájékoztatót, és hozzájárulást ad a jelen Tájékoztató szerinti adatkezeléshez, mely teljes terjedelemben megtalálható a weboldalon.

Telefonhíváson keresztül, ahol az Érintett a hirdetésben feltüntetett telefonszám felhívása után adja meg adatait. Ebben az esetben az Érintett elfogadja jelen Tájékoztatót, és hozzájárulást ad a jelen Tájékoztató szerinti adatkezeléshez, mely teljes terjedelemben megtalálható a weboldalon.

Partnerek közvetítése során: Amennyiben az Érintett a Partnerekkel lép kapcsolatba, az adatokat a Partnerek rögzítik, az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon keresztül. Az Érintett ebben az esetben is elfogadja jelen Tájékoztatót, és hozzájárulást ad a jelen Tájékoztató szerinti adatkezeléshez, mely teljes terjedelemben megtalálható a weboldalon.

3.      A KEZELT ADATOK FAJTÁI, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, A HOZZÁFÉRÉSRE JOGOSULTAK

Érintettek

Adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok

Az adatkezelés célja

Ki férhet hozzá az adatokhoz?

Életjáradék szerződést kötni kívánó Érdeklődők

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

GDPR. 6. cikk 1 bekezdés a). pontja.

név

email cím

telefonszám

Az ingatlanközvetítői szolgáltatások nyújtása, ennek keretében az Érdeklődő részére ingatlan életjáradékra vonatkozó ajánlatok küldése e-mailen és/vagy telefonon, Érdeklődővel történő kapcsolatfelvétel.

Az érdeklődő nevéhez, email címéhez és telefonszámához Platán Consulting Bt és a Platán Consulting Bt Partnerei, azaz jogviszonyban álló azon ingatlanközvetítők vagy egyéb közreműködők, akinek van az érdeklődő keresésének megfelelő ajánlat van a portfoliójában.

Életjáradék szerződést kötni kívánó Érdeklődővel a kapcsolatfelvételt követően

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

GDPR. 6. cikk 1 bekezdés a). pontja.

név

e-mail cím

telefonszám

lakcím

tárgyi Ingatlan címe, adatai

A Partnerek által végzett ingatlanközvetítői szolgáltatások nyújtása, ennek keretében az Érdeklődő részére ajánlatok küldése e-mailen és/vagy telefonon

Az Érdeklődő személyes adataihoz a Platán Consulting Bt és a Platán Consulting Bt Partnerei, azaz jogviszonyban álló azon ingatlanközvetítők vagy egyéb közreműködők, akinek van az érdeklődő keresésének megfelelő ajánlat van a portfoliójában.

4.      AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés az Érdeklődő jelentkezésének napján kezdődik. Az adatkezelés az Érdeklődő fenti adatkezelési célokhoz történő hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az Érdeklődő utolsó keresési aktivitásától számított 2 évig tart. Ezt követően az érintettek személyes adatait az adatkezelők törlik.

5.      AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Az Adatkezelők az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az Érintett számára átlátható módon kezelik. Az Adatkezelők törekednek arra, hogy az általuk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelők biztosítják az Érintett jogainak érvényesülését, és megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

6.      ADATFELDOLGOZÓK

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek az egyes Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az adatkezelő nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelőkkel kötött szerződés és a tőlük kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások és adatkezelés tekintetében a Platán Consulting Bt. adatfeldolgozói:

A Platán Consulting Bt. -vel szerződéses jogviszonyban álló közreműködők, teljesítési segédek (pl.: ingatlanközvetítők, ingatlan-tanácsadók, adminisztratív munkatársak, megbízott értékbecslők).

8.      AZ ÉRINTETT

Az adatkezeléssel érintett személy az ügyfél, az a személy, aki az Adatkezelőkkel és Adatfeldolgozóval kapcsolatba lép, és ennek során megadja adatait a szerződés megkötése, a szolgáltatások igénybevétele céljából.

Érintett tovább az a személy is, akinek az adatai más módon (más érintettől, ügyféltől, nyilvános forrásból) kerülnek az Adatkezelőkhöz.

9.      AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja.

Ügyfeleink plataneletjaradek@gmail.com e-mail címre küldött e-maillel jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok, megkeresések küldését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a tiltakozást megtennie.

10.      JOGORVOSLAT

Az ügyfél bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti A Platán Consulting Bt-t a plataneletjaradek@gmail.com e-mail címre küldött vagy a 2131 Göd, Nyírfa utca 6. szám alatti székhelyre küldött levéllel.

Az Érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelők a jogellenes adatkezelést szüntessék meg, az adatkezelést, az Érintett kérelmének elutasítását vizsgálják meg. Az Adatkezelők az Érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálják, és annak eredményéről az Érintettet tájékoztatják.

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

11.      EGYÉB ADATKEZELÉS

11.1. A PLATANELETJARADEK.HU SZERVER NAPLÓZÁSA

A www.plataneletjaradek.hu weboldal megtekintésekor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés időtartama: 1 év.

Érintettek

Adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok

Az adatkezelés célja

Ki férhet hozzá az adatokhoz?

A honlapot látogató valamennyi felhasználó

 

 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja

Azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe és az azon eltöltött idő, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének típusa (asztali, mobil, tablet), böngészőjének típusa, felhasználók és munkamenetek száma, munkamenet időtartama, geolokációs adatok, első indítások

A honlap működésének és a szolgáltatás nyújtásának ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében.

 

Tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft.

A honlapot látogató valamennyi felhasználó

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja

Azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe és az azon eltöltött idő, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének típusa (asztali, mobil, tablet), böngészőjének típusa, felhasználók és munkamenetek száma, munkamenet időtartama, geolokációs adatok, első indítások

A honlap működésének ellenőrzése, karbantartása.

Manooka Ajándék Kft.

 

11.2. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK NAPLÓZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSE

A portál html kódja a Platán Consulting Bt.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban és a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel a felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók.

Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható a látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A www.Plataneletjaradek.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti.

11.3. A PLATANELETJARADEK.HU SAJÁT COOKIE KEZELÉSE

A cookie-k egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozatok, információs fájlok, amelyeket a szolgáltatók a felhasználó számítógépére helyeznek el, és amelyek így lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen (például tárolják a felhasználók preferenciáit és beállításait; segítenek a bejelentkezésben és elemzik a webhely működését).

A cookie-ban tárolt jelsorozat azonban önmagában csak a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas, nem képes egyedileg is azonosítani a felhasználót.

Érintettek

Adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok

Az adatkezelés célja

Ki férhet hozzá az adatokhoz?

A honlapot látogató valamennyi felhasználó

 

A weblap használatához elengedhetetlen cookie-k esetében adatkezelő jogos érdeke.

GDPR 6. cikk (1) f)

A további cookie-k esetében a felhasználó hozzájárulása. GDPR 6. cikk (1) a)

Azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal

A felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása

Tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft.

A honlapot látogató valamennyi felhasználó

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja

Azonosítószám, dátum, időpont

A honlap működésének ellenőrzése, karbantartása.

Manooka Ajándék Kft.

A weboldal használatával összefüggésben Platán Consulting Bt. az alábbi sütiket alkalmazza:

Cookie azonosítója

Cookie szolgáltató

Leírás

Kezelt adatok

Cookie funkciója

Adatkezelés időtartama

_gid

Google

Egy egyedi azonosítót rögzít, amelyet a rendszer arra használ fel, hogy statisztikát készítsen a felhasználó weblap látogatási szokásairól

Url, oldal címe, böngésző neve, böngészőablak mérete, képernyő mérete, java, flash verzió, lokáció, nyelv

 

Anonim statisztika

24 óra

_ga

Google

A felhasználók megkülönböztetésére szolgál

Url, oldal címe, böngésző neve, böngészőablak mérete, képernyő mérete, java, flash verzió, lokáció, nyelv

Anonime statisztika

2 év

_gat_gtag_UA_*_1

Google Tag Manager

Ez azt írja le, hogy ez a konkrét süti vagy a localStorage felelős-e a személyes adatok megosztásáért, gyűjtéséért vagy tárolásáért.

Legutóbbi keresések, korábbi

interakciók.

Anonime statisztika

1 óra

 

Az adatkezelés időtartama: Általánosságban a munkamenet lezárultáig, azonban a pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév:    Websupport Magyarország Kft.

Székhely:            1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Telefon:             +36 1 700 2323

E-mail:               info@mhosting.hu

 

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz a szervert üzemeltető munkatársak hozzáférhetnek, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint történik. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

11.4. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK COOKIE KEZELÉSE A PLATANELETJARADEK.HU HONLAPON

Plataneletjaradek.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t (_ga, két év; _gat, 10 perc). A szolgáltatásuk teljesítése érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, sütit (cookie) helyeznek el az alábbi címen elérhető külső szolgáltatók: google.com

A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kérhető bővebb tájékoztatás. A „Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Share This